Про журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує підсумки наукових досягнень вітчизняної дерматовенерології, аналізує застосування сучасних методів діагностики і лікування у медичній практиці

Заснований у 2001 році

-

 

Головний редактор
Степаненко Віктор Іванович, д. мед. н., проф., член-кор. НАМНУ, завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Українська асоціація лікарів­-дерматовенерологів і косметологів (uadvc.org.ua), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13586-2560ПР від 16.01.2008 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».

Мова видання: українська, англійська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, OUCI, Scilit, WorldCat.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в «Українському журналі дерматології, венерології, косметології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online).

DOI: 10.30978/UJDVK.

Сайт: ujdvc.com.ua

-

Поточний номер

№ 1 (2022)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2022-06-03

Спостереження з практики

Переглянути всі випуски