Український журнал дерматології, венерології, косметології http://ujdvc.com.ua/ <p style="font-weight: bold; color: #404040; font-size: 100%; padding-top: 0;">Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує підсумки наукових досягнень вітчизняної дерматовенерології, аналізує застосування сучасних методів діагностики і лікування у медичній практиці</p> <p>Заснований у 2001 році</p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> <table style="width: 660px;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="96px"><br /><img src="http://vitapol.com.ua/vitapol_web/misc/redaktori/stepanenko.jpg" width="80" height="96" /></td> <td valign="bottom"><strong><br />Головний редактор</strong> <br />Степаненко Віктор Іванович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Засновники видання:</strong> Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (<a href="http://nmu.ua/">nmu.ua</a>), Українська асоціація лікарів­-дерматовенерологів і косметологів (<a href="http://uadvc.org.ua/">uadvc.org.ua</a>), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ» (<a href="http://www.vitapol.com.ua" target="_blank" rel="noopener">vitapol.com.ua</a>)</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:</strong> КВ № 13586-2560ПР від 16.01.2008 р.</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Видавець:</strong> ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ» (<a href="http://www.vitapol.com.ua" target="_blank" rel="noopener">vitapol.com.ua</a>)</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Мова видання:</strong> українська, англійська</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Науковий профіль видання: </strong>медицина (шкірні та венеричні хвороби, імунологія та алергологія)</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Редакційна політика:</strong> відкритий доступ до опублікованих текстів, розміщення статей на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/</a>)<br /><img src="http://sgastro.com.ua/public/site/images/lyubomyr87/20-creative-commons.jpg" alt="" width="65" height="20" /></p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, категорія "Б":</strong> додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020, № 886. У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії</p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, <strong><span style="font-weight: normal;">OUCI, Scilit, WorldCat</span></strong></p> <p style="margin-top: .3em;">Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело»</p> <p style="margin-top: .3em;">Статті, опубліковані в «Українському журналі дерматології, венерології, косметології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Періодичність виходу:</strong> 4 рази на рік</p> <p><strong>ISSN:</strong> 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online)</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.30978/UJDVK</p> <p style="margin-top: .3em;"><strong>Сайт:</strong> <a href="http://www.ujdvc.com.ua/">ujdvc.com.ua</a></p> <div class="aligncenter" style="width: 100%; height: 0; border-top: 1px solid #dddddd; font-size: 0;">-</div> Publishing Company VIT-A-POL uk-UA Український журнал дерматології, венерології, косметології 1727-5741 Використання вузькосмугової фототерапії з довжиною хвилі 311 нм у лікуванні хворих на парапсоріаз http://ujdvc.com.ua/article/view/292424 <p>Парапсоріаз — гетерогенна група хронічних захворювань шкіри, клінічними виявами яких є запальні плями та/або папули та бляшки, вкриті дрібнопластинчастими лусочками. Актуальність та медико-соціальне значення парапсоріазу зумовлені не лише перманентним збільшенням кількості хворих з цією патологією, а й різноманітністю клінічних виявів захворювання, зростанням частоти випадків його тяжкого агресивного перебігу, помилками у діагностиці та відсутністю ефективних методів лікування. </p> <p><strong>Мета роботи</strong> — вивчити ефективність та безпеку вузькосмугової фототерапії з довжиною хвилі 311 нм у лікуванні хворих на парапсоріаз. </p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Обстежено і проліковано 16 хворих на парапсоріаз, серед яких великобляшковий був діагностований у 4 (25&nbsp;%), дрібнобляшковий — у 4 (25&nbsp;%), ліхеноїдний хронічний — у 5 (31,25&nbsp;%), парапсоріаз ліхеноїдний і віспоподібний гострий — у 3 (18,75&nbsp;%). Вік хворих коливався від 19 до 53 років, жінок було 5 (31,25&nbsp;%), чоловіків — 11 (68,75&nbsp;%), тривалість захворювання становила від 6 міс до 5 років. Лікування передбачало призначення хворим вузькосмугової фототерапії з довжиною хвилі 311 нм із використанням фототерапевтичного апарата Dermalight 3000 (компанія Dr. K. Hönle Medizintechnik GmbH, Німеччина). </p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Терапевтичну ефективність оцінювали за динамікою і ступенем усунення об’єктивних клінічних проявів та суб’єктивних ознак захворювання, а також за віддаленими результатами лікування та стабільністю ремісії. По закінченні курсу лікування клінічне одужання спостерігали у 12 (75&nbsp;%) хворих, значне поліпшення — у&nbsp;4 (25&nbsp;%). Усі пацієнти перенесли лікування без ускладнень, побічних реакцій та небажаних ефектів не зареєстровано. </p> <p><strong>Висновки.</strong> Вузькосмугова фототерапія з довжиною хвилі 311 нм є ефективним та безпечним методом лікування хворих на парапсоріаз, застосування якого можливе як у стаціонарних, так і в амбулаторних умовах.</p> Т.О. Литинська С.М. Раздайбєдін С.В. Іванов Авторське право (c) 2023 Автори https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 2023-11-10 2023-11-10 4 4 10 10.30978/UJDVK2023-4-4 Сучасні етіопатогенетичні, клініко-патологічні і терапевтичні аспекти червоного плескатого лишаю http://ujdvc.com.ua/article/view/292427 <p><strong>Мета роботи</strong> — проаналізувати сучасні погляди на етіопатогенез, клінічний перебіг і підходи до комплексної терапії хворих на червоний плескатий лишай та визначити перспективні напрями подальших досліджень, які сприятимуть розширенню уявлень про механізми розвитку та оптимізації лікування таких хворих.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> На підставі аналізу даних сучасної спеціальної літератури та згідно з результатами власних попередньо проведених досліджень визначено доцільність подальшого поглибленого вивчення стану мікроциркуляції і мікробіоценозу у вогнищах ураження шкіри у хворих на червоний плескатий лишай.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> Порушення мікроциркуляції та зміни мікробіоценозу у вогнищах ураження шкіри у хворих на червоний плескатий лишай є важливими ланками в патогенезі цього дерматозу, які можуть впливати на тяжкість його клінічного перебігу.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Натепер досить детально вивчено етіопатогенетичні та клініко-патологічні аспекти червоного плескатого лишаю, що дає змогу по-новому оцінити механізми розвитку, клінічного перебігу та підходи до лікування цього дерматозу.<br>Подальшого поглибленого дослідження потребують стан мікроциркуляції та зміни мікробіоценозу у вогнищах ураження шкіри у хворих на червоний плескатий лишай. Результати проведених нами досліджень свідчать, що порушення мікроциркуляції та зміни мікробіоценозу у вогнищах ураження шкіри у хворих на червоний плескатий лишай впливають на характер і тяжкість клінічного перебігу цього дерматозу.<br>Подальші поглиблені дослідження мікроциркуляторних порушень і змін мікробіоценозу у вогнищах ураження шкіри у хворих на червоний плескатий лишай дасть можливість оптимізувати комплексну терапію та розширять уявлення щодо патогенезу цього дерматозу.</p> К.А. Манвелова Авторське право (c) 2023 Автор https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 2023-11-10 2023-11-10 4 11 19 10.30978/UJDVK2023-4-11 Доброякісні та злоякісні (меланоцитарні та немеланоцитарні) новоутворення шкіри: класифікація, клінічні вияви, діагностика, тактика лікування (аналіз сучасної спеціальної літератури та власні клінічні спостереження, діагностичні дослідження) http://ujdvc.com.ua/article/view/292481 <p><strong>Мета роботи</strong> — проаналізувати чинні натепер класифікації, можливі причини виникнення, локалізацію, клінічну картину і перебіг низки доброякісних та злоякісних новоутворень шкіри, а також визначити інформативну значущість сучасних методів діагностики (дерматоскопія, високочастотне ультразвукове дослідження) для вибору раціональної тактики лікування.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> На підставі аналізу літератури та результатів власних клінічних спостережень і дерматоскопічних та високочастотних ультразвукових діагностичних досліджень систематизовано клінічні вияви і морфологічні ознаки низки доброякісних та злоякісних новоутворень шкіри.</p> <p><strong>Результати та обговорення.</strong> На сучасному етапі візуалізаційні методи діагностики посідають провідне місце у діагностиці доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри. До відповідних методів діагностики належать дерматоскопія і цифрова дерматоскопія з використанням штучного інтелекту, високочастотне ультразвукове дослідження, конфокальна мікроскопія і оптична когерентна томографія. Особливу увагу приділяють діагностичній значущості високочастотного ультразвукового дослідження, що дає змогу неінвазивно у режимі реального часу визначити розміри і глибину інвазії та оцінити межі доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри. Представлено також результати власних клінічних спостережень та дерматоскопічних і високочастотних ультразвукових досліджень низки доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри з обговоренням отриманих даних.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Враховуючи достатньо значну кількість нозологій доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри та їхніх клінічних варіацій, важливим є своєчасне встановлення правильного діагнозу. Натепер у дерматологічній практиці активно запроваджують візуалізаційні методи діагностики доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри, зокрема дерматоскопію, високочастотне ультразвукове дослідження, конфокальну мікроскопію і оптичну когерентну томографію. <br>Високочастотна ультразвукова діагностика новоутворень шкіри є достатнім інформативним методом, що дає можливість неінвазивно в режимі реального часу визначати розміри і глибину інвазії та стадію проліферації доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри. Комбіноване застосування дерматоскопії та високочастотної ультразвукової діагностики є важливим для попереднього диференціювання доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри. Це дає змогу обрати раціональну індивідуалізовану тактику лікування, а також здійснювати моніторинг ефективності проведеної терапії.</p> Р.В. Грищенко О.В. Богомолець В.І. Степаненко Авторське право (c) 2023 Автори https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 2023-11-10 2023-11-10 4 20 44 10.30978/UJDVK2023-4-20 До 100-річчя Кіровоградського обласного шкірно-венерологічного диспансеру http://ujdvc.com.ua/article/view/292493 Підготували М.Ю. Попович, А.І. Чоботарь, В.Б. Кащенко Авторське право (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-12-06 2023-12-06 4 58 62 Перспективи використання крему «Ліпстер Мінт» у комплексному лікуванні оперізувального герпесу http://ujdvc.com.ua/article/view/292485 <p><strong>Мета роботи</strong> — дослідити клінічну ефективність крему «Ліпстер Мінт» у комплексному лікуванні хворих на оперізувальний герпес.</p> <p><strong>Матеріали та методи.</strong> Під спостереженням перебували 15 пацієнтів (11 жінок та 4 чоловіків) віком від 38 до 70 років із гострим оперізувальним герпесом. У всіх обстежених відмічали виражену клінічну симптоматику (типова пухирцева висипка, свербіж різної інтенсивності, відчуття печіння, інтенсивний біль по ходу уражених нервів та порушення сну). Локалізація патологічних вогнищ мала однобічний характер: у 12 пацієнтів — на шкірі тулуба, в 1 — на ділянці сідниці та у 2 — на шкірі стегна. Зниження якості життя внаслідок захворювання відмічали всі пацієнти. У&nbsp;комплексній терапії застосовували один із препаратів групи валацикловіру «Валавір» згідно з рекомендованими схемами, який призначали перорально в таблетках по 1000 мг тричі на день протягом 7 днів. Вираженість гострого герпес-асоційованого болю і відчуття печії зменшились завдяки прийому анальгетиків та місцевому застосуванню крему «Ліпстер Мінт» виробництва компанії «Фармак» (Україна), до складу якого входять ацикловір 5 % та ментол. Перевага «Ліпстер Мінт» полягає в тому, що він містить ацикловір у найвищій (5 %), дозволеній для місцевих засобів, дозі, а також ментол, який охолоджує та зменшує відчуття свербежу. Ефективність лікування хворих на оперізувальний герпес оцінювали на 2-гу, 5- і 10-ту добу за динамікою клінічних симптомів та суб’єктивних відчуттів.<br><strong>Результати та обговорення.</strong> Завдяки проведеному лікуванню досягнуто позитивної динаміки всіх клінічних проявів. Значно зменшились запальні явища: набряк та гіперемія шкіри, протягом 24 год припинилася поява нових герпетичних висипів, на 2—3-й день нормалізувалась температура тіла, покращився загальний стан, значно зменшились больові відчуття та дискомфорт у місцях ураження, на 5—7-й день спостерігали часткову епітелізацію ерозій та появу кірочок. Після місцевого застосування препарату «Ліпстер Мінт», до складу якого входить ментол, уже з перших хвилин у хворих суттєво зменшувались відчуття печії, поколювання і біль у ділянках ураження шкіри.</p> <p>Висновки. Незважаючи на наявний арсенал специфічних і неспецифічних протигерпетичних препаратів, лікування пацієнтів з оперізувальним герпесом залишається актуальною проблемою медицини, що потребує подальшого удосконалення та індивідуального підходу.<br>Проведені нами клінічні спостереження вказують на ефективність застосування у комплексному лікуванні хворих на оперізувальний герпес препарату системної дії «Валавір» та засобу місцевої дії «Ліпстер Мінт» крему, що дає можливість зменшити вираженість постгерпетичної невралгії в ділянках уражень шкіри та покращити якість життя пацієнтів.</p> О.П. Шевченко П.В. Бардов С.М. Раздайбєдін Авторське право (c) 2023 Автори https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 2023-11-10 2023-11-10 4 45 50 10.30978/UJDVK2023-4-45 Ефективність лікування алергодерматозів оригінальним препаратом топічного мометазону фуроату в рутинній клінічній практиці http://ujdvc.com.ua/article/view/292492 <p>Алергодерматози становлять значну проблему і є однією з найчастіших причин звернення хворих до дерматологів. Поширеність атопічного дерматиту (АтД) у загальній популяції сягає 10&nbsp;% серед дорослих та 20&nbsp;% серед дітей.<br>Незважаючи на суттєве поглиблення нашого розуміння складного патогенезу алергодерматозів та встановлену роль багатьох генетичних та епігенетичних чинників у провокуванні загострень АтД чи схильності до розвитку алергій­ного контактного дерматиту (АКД), основою терапії загострень цих станів є застосування топічних глюкокортикостероїдів.<br>Ми досліджували ефективність препарату мометазону фуроату («Елоком®») у лікуванні хворих з алергодерматозами. У дослідженні взяли участь 20 пацієнтів із встановленими на основі клінічних даних та результатів огляду діагнозами АтД (n = 13) та АКД (n = 7). Тривалість лікування становила від 7 до 30 днів. У процесі дослідження всі (100&nbsp;%) пацієнти відзначили значне поліпшення стану шкіри, 18 (90&nbsp;%) — поліпшення впродовж перших днів лікування. Під час дослідження у жодного пацієнта не було побічних ефектів, пов’язаних із застосуванням препарату. Середнє значення показника дерматологічного індексу якості життя серед пацієнтів перед початком лікування становило (13,0&nbsp;±&nbsp;6,83) ба­­лів, після лікування — (4,8 ± 3,56) балів. Зниження індексу в середньому на 8,2 одиниці свідчить про значне поліпшення якості життя пацієнтів.<br>Отримані результати демонструють високу ефективність препарату топічного мометазону фуроату в лікуванні хворих з алергодерматозами. Оскільки ці результати були отримані в процесі обсерваційного дослідження, вони мають суттєву практичну цінність.<br>Препарат топічного мометазону фуроату «Елоком®» можна рекомендувати для лікування хворих з алергодерматозами в рутинній клінічній практиці.</p> К.М. Хобзей О.Б. Тимків Авторське право (c) 2023 Автори https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ 2023-11-10 2023-11-10 4 51 57 10.30978/UJDVK2023-4-51 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Наукова та практична дерматовенерологія в умовах воєнного стану в Україні» (8 — 9 листопада 2023 р., м. Київ) http://ujdvc.com.ua/article/view/292496 Оргкомітет конференції Авторське право (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-11-10 2023-11-10 4 63 79 10.30978/UJDVK2023-4-63