DOI: https://doi.org/10.30978/UJDVK2018-2-25

Показники ліпідного обміну у хворих на псоріаз з осінньо-зимовим, весняно-літнім і позасезонним (змішаним) типами перебігу та їхнє значення для патогенезу дерматозу

A.M. Alkammaz, R.L. Stepanenko

Анотація


Мета роботи — проаналізувати особливості показників спектра ліпідів у крові та шкірі хворих на псоріаз з осінньо-­зимовим, весняно-­літнім і позасезонним (змішаним) типами перебігу та визначити можливу роль порушень ліпідного обміну в патогенезі дерматозу.

Матеріали та методи. На підставі аналізу літературних джерел та власних досліджень (клінічних, біохімічних, імунопатогістохімічних) систематизовано і описано особливості обміну ліпідів у хворих на псоріаз з різними сезонними типами перебігу.

Результати та обговорення. Псоріазу притаманний хронічний хвилеподібний перебіг з чергуванням періодів хронічних загострень та ремісій у різні сезони року. При цьому з урахуванням клінічного загострення шкірного псоріатичного процесу розрізняють осінньо-­зимовий, весняно-­літній і позасезонний (змішаний) типи дерматозу. Встановлено суттєві зміни показників ліпідного обміну в крові та шкірі хворих на псоріаз у періоди клінічного загострення, що сприяє порушенню процесів кератинізації в ділянках шкіри, уражених псоріатичною висипкою. У зв’язку з цим у статті розглянуто патогенетичний вплив порушень ліпідного обміну в крові та шкірі хворих на псоріаз з осінньо-­зимовим і весняно-­літнім типами на розвиток загострень шкірного псоріатичного процесу в різні сезони року. Акцентовано увагу на потребі в поглибленому вивченні змін рівня спектра ліпідів у ділянках шкіри, уражених псоріатичною висипкою, та інтактних ділянках, а також чинників, що впливають на ці зміни у хворих на псоріаз з осінньо-­зимовим, весняно-­літнім і позасезонним типами порівняно зі змінами відповідних показників у шкірі і крові практично здорових людей. З’ясування особливостей спектра ліпідів у шкірі і крові хворих на псоріаз з різними сезонними типами перебігу є важливим для раціональної індивідуалізованої корекції терапії цього дерматозу.

Висновки. Порушення обміну ліпідів у організмі в поєднанні з генетичними, автоімунними та низкою інших чинників вважають одним із вагомих механізмів, на тлі якого може виникати псоріаз. Суттєвого значення в патогенезі псоріазу надають порушенню мітотичної активності і процесам диференціювання епідермоцитів шкіри, а також стану клітинних мембран та мембрано­дестабілізуючим чинникам. Доведено, що аномалія клітинних мембран при псоріазі спричиняється дисбалансом мембранних ліпідів. Разом із тим результати дослідження дисбалансу показників рівня спектра ліпідів у крові та шкірі хворих на псоріаз є суперечливими. З огляду на хронічний, хвилеподібний перебіг псоріазу з чергуванням періодів клінічних загострень та ремісій у різні сезони року доцільним є поглиб­лене імунопатогістохімічне дослідження рівня спектра ліпідів у шарах шкіри в ділянках, уражених псоріатичною висипкою та в інтактних ділянках шкіри хворих з осінньо-­зимовим, весняно-­літнім і позасезонним типами дерматозу в різні сезони року. Належить також встановити можливий кореляційний взаємозв’язок між рівнем спектра ліпідів у шкірі і крові хворих на псоріаз з осінньо-­зимовим, весняно­-літнім і позасезонним типами та ступенем тяжкості шкірного псоріатичного процесу. Це важливо для розробки тактики оптимізованої терапії хворих на псоріаз з осінньо­-зимовим, весняно-­літнім і позасезонним типами. 


Ключові слова


псоріаз; особливості ліпідного обміну; патогенез

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамович АИ. Клиническое значение дислипидемий у больных псориазом в обосновании клиничской терапии: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. 1989:20.

Агаджанян СА, Рудыш ИВ, Северин АЕ, Ермако­ва НВ. Экология, адаптация и биоритмы. Авиакос­ми­ческая и экологическая медицина. 1995;29(3):16-19.

Адаскевич В.П. Акне и розацеа. СПб. Ольга;2000:130.

Азарова ВН, Хамаганова ИВ. Поиск ассициаций с псориазом в локусе PSORS1. Медицинская генетика. 2003;2(8):370-380.

Анисимов ВН. Мелатонин и его место в современной медицине. Рус мед журн. 2006;14(4):269-273.

Арушанян ЭБ, Бейер ЭВ. Иммунотропные свойства эпифизарного мелатонина. Экспер и клин фармакол. 2002;65(5):73-80.

Арушанян ЭБ. Гормон эпифиза мелатонин и его лечебные возможности. Рус мед журн. 2005;13(26):1750-1760.

Арушанян ЭБ, Аль-Абси ДМ, Чеботарев ВВ. Ле­­чебные возможности мелатонина и его влияние на иммунологические показатели у больных экземой. Экспер клин фармакол. 2003;3:59-61.

Ахлупкина МВ, Свистунов АА, Бакулев АЛ. и др. Особенности нарушений в системе цитокинов и липидного обмена у больных псориазом. Саратовский ­науч-мед журн. 2011;7:434-437.

Ахтямов СН, Бутов ЮС. Практическая дерматокосметология. М. Медицина; 2008:595.

Баджинян СА. Роль липидов в процессах взаимодействия различных мембранных структур с эндогенными физиологически активными веществами: Автореф. дис. ….докт. мед. наук.— М.; 1995:40.

Бадокин ВВ, Янышева АВ, Александрова ЕН. и др. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при псориатическом артрите. Тер арх. 2009;6:41-46.

Байтяков ВВ. Особенности процессов метаболизма у больных с обострением распространенного псориаза. Саратовский науч-мед журн. 2011;3:633-636.

Балтабаев МК, Хамидов ША, Федоров СМ. Спектр нейтральных липидов в периферической крови больных псориазом и хроническим гепатитом. Вестн дерматол и венерол. 1995;5:44-46.

Барабой ВА, Сутковой ДА. Окислительно-оксидант­ный гомеостаз в норме и патологии.— К.: Наукова думка, 1997:420.

Белова ЕВ, Бурганская ЕА, Кахтурский ЛВ. и др. Клинико-морфологические проявления поражения серд­ца при псориазе. Кардиология. 1995;5:62-64.

Белоусова ТА. Современные представления о структуре и функции кожного барьера и терапевтические возможности коррекции его нарушений. Рус мед журн. 2004;12(18):1082-1084.

Беляев ГМ. Стресс, адаптация, псориаз. Планирование научных исследований по проблеме этого заболевания. Дерматол та венерол. 2002;2:11-14.

Беляев ГМ, Рыжко ПП. Псориаз. Псориатическая арт­ропатия (этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика).— СПб. Ореол; 1996:291.

Біловол АМ, Галузінська ЛВ, Ніколаєва ВБ. Стан де­яких показників енергетичного та іонного обміну у хворих на поширений псоріаз. Укр журн дерматол, венерол, косметол. 2016;2(61):37-40.

Броше ЕА, Губана-Вакулик ГИ, Горбая ТВ. Роль мелатонина в патогенезе псориаза. Вестн дерматол и венерол. 2007;1:20-22.

Бурлакова ЕБ, Храпова НГ. Перекисное окисление липидов мембран и природные антиоксиданты. Успехи химии. 1985;54(9):1540-1558.

Бурлакова ЕБ, Крашаков СА, Храпова НГ. Роль токоферолов в перекисном окислении липидов биомембран. Биол. мембраны. 1998;15(2):137-167.

Бутенко ГМ, Лабунец ИФ, Коркушко ОВ. и др. Мелатонин и ритмы функций иммуной и эндокринной систем у пожилых людей. Клин геронтол. 2004;12:8-12.

Бутов ЮС. Комплексное лечение некоторых дерматозов с использованием новых отечественных фосфолипидных препаратов. Рос журн кожн и венер болезней. 2001;5:19-22.

Бутов ЮС, Хрусталёва ЕА, Федорова ЕГ. и др. Уровень липидов и показатели клеточного иммунитета у больных псориазом (сообщение 1). Рос журн кожн и венер болезней. 1999;2:11-14.

Вельтищев ЮЕ, Юрьева ЭА, Воздвиженская ЕС. Биологические активные метаболиты мембранных глицерофосфолипидов в норме и при патологии. Вопр мед химии. 1987;2:2-9.

Гаранян ЛГ. Применение препаратов мелатонина в дерматологической практике. Рос журн кожн и венер болезней. 2015;18(6):50-52.

Гвинер Э. Биологические ритмы. М. Мир; 1984:160.

Дащук АМ, Чепиженко ВА, Чернышов ЛИ. Лечение больных посриазом с учетом окисной модификации белков и липидов. Укр журн дерматол, венерол, косметол. 2005;3:118-120.

Дащук АМ, Питенько НМ. Псориаз как коллагеновая болезнь. Харьков. Основа; 1993:166.

Дегтярёв ОВ, Меснянкина ОА. Патологическая роль нарушений липидного профиля при псориазе. Рос журн кожн и венер болезней. 2015;18(1):30-33.

Дегтярёв ОВ, Меснянкина ОА. Диспротеинемия как один из факторов патогенеза псориаза. Рос журн кожн и венер болезней. 2014;17(5):36-38.

Дерматологія, венерологія: підручник. За ред. ВІ Сте­паненка. К. КІМ; 2012:848.

Довжанский СИ, Утц СР. Псориаз или псориатическая болезнь. Саратов: изд-во Саратовского университета; 992:174.

Довжанский СИ, Пинсон И.Я. Генетические и иммунные факторы в патогенезе псориаза. Рос журн кожн и венер болезней. 2006;1:14-19.

Донцова ЕВ. Психонейроэндокринные особенности у больных псориазом. Рос журн кожн и венер болезней. 2015;18(5):34-38.

Задорожный Б.А. Псориаз. К. Здоров’я; 1983:156.

Заславская РМ, Щербань ЭА, Лилица ГВ. Мелатонин (мелаксин) в комплексном лечении ишемической болезни сердца. Практ врач. 2006;2:14-19.

Иванова ИП, Мареева ТЕ. Нарушение перекисного окисления липидов, активности лизосомальных гидролаз и их коррекция у больных псориазом. Вестн дерматол и венерол. 1987;4:26-31.

Игошина ЮМ. Ранние нарушения липидного обмена и энер­гетических процессов при псориазе и новые методы его лечения: автореф. дис. ...канд. мед. наук. М.; 1980:39.

Караченцева ИН. Нарушение обмена ненасыщенных жир­ных кислот (витамина F) у больных псориазом и его коррекция: автореф. дис. …канд. мед. наук. К.; 1987:20.

Катунина ОР, Резайкина АВ, Колыхалова ОИ. Роль распознающих рецепторов в инициации иммунного воспаления в коже больных псориазом. Вестн дерматол и венерол. 2010;5:84-89.

Катунина ОР. Иммунная система кожи и ее роль в патогенезе псориаза. Вестн дерматол и венерол. 2005;1:19-21.

Кешелева ЗБ, Косухин АБ, Полевая ЛГ. и др. Раз­личные типы липопротеинемии у больных псориазом. Связь дислипидемий, обусловленных нарушением транспорта холестерина, и течение псориаза. Вестн дерматол и венерол. 1990;2:7-11.

Климов АН, Никультева НГ. Обмен липидов и липопротеидов и его нарушения.— СПБ: Знание; 1999:512.

Комаров ФИ, Раппопорт СИ, Малиновская НК, Ани­сомов ВН. Мелатонин в норме и патологии. М. Ме­­дицина, 2004:308.

Комаров ФИ, Раппопорт СИ, Малиновская НК. Су­­точные ритмы в клинике внутренних болезней. Клин мед. 2005;8:8-13.

Кондратьева ЮС, Шаньшин СН, Ведлер АА. Оценка факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов с псориазом. Клин. дерматол. и венерол. 2017.— Т.15(4):36-41.

Копытова ТВ, Химкина ЛН, Пантелеева ГА, Суд­дальцева ИВ. Окислительный стресс и эндотоксемия у больных тяжелыми распространенными дерматозами. Совр пробл дерматол, иммунол и врачеб косметол. 2009;2:10-13.

Кордюм ВА. Жирные кислоты, триглицериды, фосфолипиды - необычность обыденного. Журнал НАМН Украины. 1997;3(3):365-378.

Коржова ТП. Терапія псоріазу з урахуванням особливос­тей клінічного перебігу дерматозу, процесів гіперо­к­сидації та при наявності ентеровірусної інфекції в організмі: автореф. дис. ...канд. мед. наук. К.; 2002:20.

Корсун ВФ, Станевич АВ, Яговдик НЗ, Левин ММ. О вирусной этиологии псориаза. Вестн дерматол и венерол. 1999;4:9-11.

Кунгуров НВ, Зильбельберг НВ, Кохан ММ. и др. Опыт эффективной терапии больных тяжелым псориазом. Вестн дерматол и венерол. 2012;1:76-85.

Кунгуров НВ, Филимонкова НМ, Бердникова ЭР, Чуверова КА. Особенности исследования псориатической болезни на основе анализа родословных. Совр пробл дерматовенерол, иммунол, врач косметол. 2009;3(3):67-78.

Кунгуров НВ, Филимонкова НН, Голубцов ВИ. Ге­­нетические факторы этиологии и патогенеза псориаза. Вестн дерматол и венерол. 2011;1:23-27.

Куц ЛВ. Роль метасимпатичного відділу вегетативної нервової системи при псоріатичній хворобі. Дерматол та венерол. 2013;1(59):33-38.

Куц ЛВ. Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням клініко-патогенетичних особливостей перебі­гу дерматозу: автореф. дис. …д-ра мед. наук. К.; 2017:32.

Лашманова АП, Олисова МО. Спектр фосфолипидов в плазме крови и эритроцитах больных псориазом. Вестн дерматол и венерол. 1986;11:8-10.

Литинська ТО. Роль і місце пробіотиків у комплексній терапії хворих на псоріаз та екзему інфекційну із супутнім порушенням мікробіоти кишечника. Укр журн дерматол, венерол, косметол. 2015;3:50-56.

Лоуренс ДР. Клиническая фармакология. М. Меди­цина; 1993:669.

Лыкова СГ, Немганинова ОБ, Петренко ОС. Неко­торые аспекты взаимосвязи псориаза и метаболического синдрома. Рос журн кожн и венер болезней. 2003;4:34-37.

Макуріна ГІ. Псоріаз та коморбідні стани: клініко-морфологічні особливості, механізми розвитку, підходи до лікування: автореф. дис. …д-ра мед. наук. Харків; 2017:34.

Масюкова СА. Акне: проблемы и решение. Сonsillium medicum. 2001;4(5):104.

Мусаева ЕО. Активность антиоксидантных ферментов у больных псориазом. Вопр дерматол и венерол. 2003;1-2:31-54.

Ніколаєва ЗА. Зміни показників ліпідного комплексу в крові хворих на псоріаз. Журн дерматовенерол і косметол імені МО Торсуєва. 2006;1-2(12):151-153.

Ніколаєва ЗА, Степаненко ВІ, Брюзгіна ТС. Удос­коналена комплексна індивідуалізована терапія псо­ріазу з урахуванням системних порушень в організмі хворих. Укр журн дерматол, венерол, косметол. 2006;3(22):41-56.

Олисова МО, Лашманова АП, Акимов ВГ. Спектр нейтральных липидов в плазме крови и эритроцитах больных псориазом. Вестн дерматол и венерол. 1986;10:17-20.

Олисова МО, Полянская НП, Акимов ВГ. Изучение липопротеидного спектра крови у больных распространенным псориазом в процессе селективной фототерапии. Вестн дерматол и венерол. 1985;3:10-13.

Пашинян АГ, Донцова ЕВ. Особенности липидного обмена у больных псориазом на фоне сопутствующего метаболического синдрома. Вестн дерматол и венерол. 2014. — № 4:40-46.

Перламутров ЮН, Микрюков АВ. Клинико-лабора­торные характеристики псориаза, ассоциированного с гормонально-метаболическими нарушениями. Рос журн кожн и венер болезней. 2013;5:46-48.

Пинегин БВ. Роль антимикробного пептида LL-37 в патогенезе псориаза. Рос журн кожн и венер болезней. 2012;5:32-37.

Повалий ТМ, Логинова ТК, Шарапова Г.Я. Коли­чест­венный анализ холестерина мембран кератиноцитов эпидермиса при псориазе. Вестн дерматол и венерол. 1997;1:4-6.

Поддубная ОА, Левицкий ЕФ, Петракова ВС, Вое­водина ТГ. Изучение биоритмов пищеварительной си­­с­темы в норме и патологии. Сиб журн гастроэнтерол и гепатол. 2000;11:184-185.

Прохоренков ВИ, Вандышева ТМ. Липидный обмен при псориазе и методы его коррекции: обзор. Вестн дерматол и венерол. 2002;3:17-24.

Псоріатична хвороба: посібник. За ред. ОО Сизон, ОЮ Туркевича. Львів. КолірПРО; 2010:215.

Пурышкина ОД. Жирнокислотный спектр сыворотки крови у больных экземой. Тези доповідей VІІ Укра­їнського з’їзду дерматовенерологів. К.; 1999:26-27.

Решетняк ОВ. Порушення функціональної активності епіфіза та імунітету у хворих на звичайний псоріаз з урахуванням добових, сезонних біоритмів та їх корекція: автореф. дис. ...канд. мед. наук. Харків; 2002:19.

Романенко ВН, Романенко КВ. Ливолин в комплексном лечении больных псориазом. Укр журн дерматол, венерол, косметол. 2005;2:47-50.

Романов ЮА. Проблемы хронобиологии. М. Знание; 2001:61.

Сарварова НЗ, Капулер ОМ, Хамантуров РФ. Ка­­милов ФК. Состояние системы перекисного окисления липидов, антиоксиданты крови у больных псориазом. Вестн Уральской медицинской академической науки. 2007;2(16):13-17.

Сариан ЕИ. Сосудистый эндотелиальный фактор роста у больных псориазом. Дерматол та венерол. 2012;1(55):37-42.

Сизон ОО, Степаненко ВІ. Контроль за розвитком та перебігом супутньої патології у хворих на артропатичний псоріаз. Укр журн дерматол, венерол, косметол. 2014;2:13-16.

Сизон ОО. Особливості лікування хворих на артропатичний псоріаз на тлі змін компонентів імуно-ендо­кринної системи. Журн дерматовенерол та косметол ім МО Торсуєва. 2015;1-2:12-21

Смирнова ИН, Левицкий ЕФ, Барабаш ЛВ. Око­логодичные биоритмы гомеостаза у больных гипертонической болезнью в условиях Западной Сибири. Матер. Первого Российского съезда по хронобиологии и хрономедицине с международным участием. Владикавказ; 2008:40-41.

Солятова ВМ. Оптимизация терапии псориаза с учетом изменений липидной пленки кожи в окологодичном ритме: автореф. дис. ...канд. мед. наук. Томск,; 2009:19.

Степаненко РЛ. Імуногістохімічні особливості запальних процесів у шкірі при псоріазі. Імунологія та алергологія: наука і практика. 2015;1:21-26.

Степаненко РЛ. Визначення прогностичних критеріїв клінічного перебігу і оптимізація лікування псоріазу з урахуванням імунологічних та імуногістохімічних реак­цій в патогенезі і морфогенезі захворювання: автореф. дис. …д-ра мед. наук. К.; 2017:43.

Стрига ЛВ. Совершенствование терапии псориаза с учетом изменений иммунитета при различных сезонных вариантах течения: автореф. дис.. ...канд. мед. наук. Томск; 2011:21.

Суліма ГГ. Дослідження ліпідного спектра поверхні шкі­ри у хворих на псоріаз. Актуальні проблеми медицини і біології. 2001;2:125-129.

Тищенко ЛД, Коваленко АЛ, Тищенко ЕЛ. Биоритмы функционирования клеточных звеньев липидного метаболизма у новорожденных Сибири. Сиб мед обозрение. 2004;4:33-35.

Толканов ВС. Гормоны гипофиза при псориатической болезни. Вестн дерматол и венерол. 1992;2:26-28.

Топичканова ЕП, Филимонкова НН, Кохан ММ. и др. Цитокиновый профиль и уровень холестерина у больных псориазом с различным индексом массы тела. Клин дерматол и венерол. 2014;3:11-16.

Труніна ТІ. Стан перекисного окислення ліпідів у хворих на псоріаз. Врачеб дело. 1998;3:105-107.

Труфакин ВА, Шурлыгина АВ. Проблемы центральной регуляции биоритмов иммунной системы. Роль мелатонина. Вестн Рос АМН. 2006;9-10:121-127.

Фалько ЕВ, Хышиктуев Б.С. Нарушения липидного обмена при псориатической болезни. Дальневосточ­ный мед. журн. 2009;2:118-122.

Фортинская ЕС, Торховская ТИ, Шарапова ГЯ. и др. Особенности распределения свободного и этерификованого холестерина в эпидермисе, биомембранах и липопротеидах плазмы при псориазе. Клин лабор диаг­ност. 1996;4:38-43.

Хайрутдинов ВР, Белоусова ИЭ, Самцов АВ. Имму­н­ный патогенез псориаза. Вестн дерматол и венерол. 2016;4:20-26.

Харитончук ОЛ. Склад жирних кислот лейкоцитів та сироватки крові хворих на псоріаз. Актуальні пробл мед і біол. 2001;1:266-272.

Хышиктуев БС, Фалько ЕВ. Закономерности сдвигов параметров липидов в различных биологических объектах у больных псориазом в периоды обострения и ремиссии. Вестн дерматол и венерол. 2005;6:40-43.

Хышиктуев БС, Тарасенко ГН, Корнилов АБ, Фаль­ко ЕВ. Процессы липопероксидации в эпидермисе больных псориазом. Военно-медицинский журн. 2000;321(7):40-43.

Циганок СС. Цереброкардиальные нарушения и их коррекция у больных псориазом. Вестн дерматол и венерол. 1997;2:27-30.

Чернух АМ, Фролова ЕП. Кожа (строение, функции, об­­щая патология и терапия). М. Медицина; 1982:334.

Чуйко НА. Иммунопатогенетические аспекты развития псориаза. Укр журн дерматол, венерол, косметол. 2004;4:16-19.

Шарапова ГЯ, Короткий НГ, Молоденков МН. Псо­риаз (иммуномеханизмы патогенеза и методы лечения. М. Медицина; 1989:223.

Шилов ВН. Псориаз - решение проблемы (этиология, патогенез, лечение). М. Издатель; 2001:300.

Ширинский ВС, Непомнящих ВМ, Леснова МИ. и др. Эффективность и безопасность применения мелатонина у больных атопическим дерматитом. Мед иммунол. 2006;5-6:707-714.

Эрнандес Е.И. Липидный барьер кожи и косметические средства . М. Кафедра; 2003:340.

Arendt J. Melatonin and hyman zhytyms. Chrjnobiol Int. 2006;23(1):21-37.

Armstrong AW, Harskamp СТ, Armstrong E.J. Psoriasis and metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of observational studies. J Am Acad Dermatol. 2013;68(4):654-662.

Augustin M, Reich A. Co morbidity and age-related pre­valence of psoriasis of health insurance data in Germany. Acta Derm Venerol. 2010;90(2):147-151.

Baeta JG, Hencourt FB, Gontijo B, Goulart E. Comor­bities and cardiovascular risk factor in patients with psoriasis. Ann Bras Dermatol. 2014;89(5):735-744.

Beadle PC. Absorption of ultraviolet radiation by skin surface lipid. Brit J Dermatol. 1981;104(5):549-551.

Berbis P, Hesse S, Privat Y. Essential fatty acid and the skin. Aller. Immunol. 1990;22(6):225-231.

Bilhorn KR, Luo Y, Lee B, Wong N. Hight-density lipoprotein cholesterol, high-sensitivity C-reactive protein, and cardiovascular disease in United States adults. Am J Cardiol. 2012;110(10):1464-1467.

Cagnacci A, Elliott J, Yen S. Melatonin: a maior regulator of the circadian rhytm of cele bady temperature in humans. J Clin Endocrinal Metab. 1992;75(2):447-452.

Canavese M, Altruda F, Ruzicka N. Vascular endothelial growth factor (VEGF) in the pathogenesis of psoriasis-a possible target for novel therapies?. J Derm Sci. 2010;58:171-176.

Davidovici B, Sattar N, Prinz J. Psoriasis and systemic inflammatory diseases:potential mechanistic links between skin disease and co-morbid conditions. J Infest Dermatol. 2010;130:1785-1796.

Di Massio P, Murphu M, Sies H. Antioxidant defense system: the role of carotenoids, tocopherols and thiols. Am J Clin Nutr. 1991;53:194-200.

Elder JT. Molecular dissection of psoriasis integration genetics and biology. J Invest Dermatol. 2010;130:1213-1226.

Enamandram M, Kimball A. Psoriasis epidemiology: the interplay of genes and the environment. J Invest Dermatol. 2013;133(2):287-289.

Farley E, Menter F. Psoriasis: comorbidities and associa­t­i­ons. G Ital Dermatol Venereol. 2011;146(1):9-15.

Fartash M. Tpidermal barrier in disorders of the skin. Microsc Res Tesh. 1997;38(4):361-372.

Gisandi P, Giglio M, Corri M. et al. Psoriasis , the liver and the gastrointestinal tract. Dermatol Ther. 2010;23(2):155-159.

Gonsalez-Lara L, Coto-Segura P, Penedo A. et al. SNP rs 11652075 in the CARD 14 gene as a risk factor for psoriasis (PSORS 2) in a Spanish cohort. DNA Cell Biol. 2013;32(10):601-614.

Guenther L, Gulliver W. Psoriasis comorbidities. J Cu­­tan Med Surg. 2009;13(2):77-87.

Holzer M, Wolf P, Inziger M. et al. Anti-psoriatic therapy recovers high-density lipoprotein composition and function. J Invest Dermatol. 2014;134(3):635-642.

Hozreau C, Pouplard C, Brenaut E. et al. Cardiovascular morbidity and mortality in psoriasis and psoriatic arthritis: a systematic literature review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;27(3):12-29.

Jahkavic S, Rasnatovic M, Mazinkovic J. et al. Health-related quality of life in patients with psoriasis. J Cutan Med Surg. 2011;15(1):29-36.

Jankovic S, Raznatovic M, Marinkovac J. et al. Risk factors for psoriasis: A case control study. J Dermatol. 2009;36(6):328-334.

Jonsson H, McJnnes JB, Sattar N. Cardiovascular and metabolic ricks in psoriasis and psoriatic: pragmatie clinical management based on available evidence. Ann Rheum Dis. 2012;171(4):480-483.

Khalid U, Gislssan P, Lindhardsen J. et al. Psoriasis and new-on-set diabetes: a Danioh nationwide cohort study. Diabetes Care. 2013;36(8):2402-2407.

Li WQ, Han JL, Manson JE. et al. Psoriasis and risk nonfatal cardiovascular disease in US women: a cohort study. Br J Dermatol. 2012;166, N. 4:811-818.

Man MQ, Fiengold D, Thornfordt C, Elias P. Optimiza­tion of physiological lipid mixtures for barrier repair. J Invest Dermatol. 1996;106(5):1096-1101.

Mayer K, Seeger W, Grimmingtr F. Clinical use of lipids to control inflammatory disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 1998;1(2):179-184.

Mee J, Jonson C, Morar N. et al. The psoriatic transcriptone closely resembles that induced by interleikin-1 in cultured keratinocytes:dominance of innate immune responses in psoriasis. Am J Pathol. 2007;171(1):32-42.

Metha NN, Li R, Krishnamoorthy P. et al. Abnormal lipoprotein particles and cholesterol efflux capacity in patients with psoriasis. Atherosclerosis. 2012;224(1):218-221.

Montaudie H, Albert-Sabannadiere C, Acquaida E. et al. Impact of systemic treatment of psoriasis on inflammatory parameters and markers of comorbidities and cardiovascular risk:results of a prospective longitudinal observation study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014;28(9):1186-1191.

Mozzanica N, Tadini G, Radaell A. et al. Plasma melatonin levels in psoriasis. Acta Dermatol Venereol. 1988;68(4):312-316.

Naldi L, Parazzina F, Peli L. et. al. Dietary factors and the risk on psoriasis.Results of an Italian case-control study. Br J Dermatol. 1996;134(1):100-106.

Nemati H, Khodarahmi R, Rahmani A. et al. Serum lipid profile in psoriatic patients:correlation between vascular adhesion protein 1 and lipoprotein (a). Cell Biochem Funct. 2013;31(1):36-40

Nestle FO, Kazlan DH, Basker J. Psoriasis. N Engl J Ved. 2009;361(5):496-509.

Pietrzak J, Chodorowska G. Psoriasis and serum lipid abnormalities. Dermatol Trez. 2010;23(2):160-173.

Porter AM. Why do we have apocrine and sebaccous gland. J R Soc Med. 2001;94:236.

Reunaso-von Drateln C, Martines-Abundis E, Balcazar-Munoz B. et al. Lipid profile insulin secretion, andinsulin sensitivity in psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2003;48(6):882-885.

Schneider JM, Wohlrab W, Neubert R. Fatty acid and the epidermis. Hautarzt. 1997;48(5):303-310.

Stern RS. Psoriasis is not a useful independent rick factor for cardiovascular disease. J Invest Dermatol. 2010;130(4):917-919.

Tobin AM, Ahern T, Rogers S. et al. The dermatological consequences of obesity. Int J Dermatol. 2013;52(8):927-932.

Zhu KJ, Zhu CY, Fan YM. Alkohol consumption and psoriasis: a systematic literature review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013;27(3):30-35.
© Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019